เงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขการให้บริการ
บริษัทเวิลด์ไซเบอร์เซอร์วิส จำกัดในที่นี่หมายถึงผู้ให้บริการ และผู้เช่าในที่นี้หมายถึงผู้รับ/ผู้ใช้บริการ
การชำระค่าบริการถือว่าท่านได้อ่านและยอบรับเงื่อนไขในการรับบริการ

 1. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำ SERVER ไปโฆษณาสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และละเมิดสิทธิต่อผู้อื่น หรือการค้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางด้านปัญญาของผู้อื่น
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำพื้นที่ SERVER ไปจัดทำสิ่งต่อไปนี้
  1. เพลง หรือ MP3 หรือสื่อ ดิจิตัลอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย
  2. โปรแกรม HACKER หรือโปรแกรมที่ใช้ในการเจาะระบบต่างๆ หรือเป็นทางผ่านเพื่อใช้การการเจาะระบบ หรือเข้าสู่ระบบของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต หรือใช้โจมตีเซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่น
  3. โปรแกรมที่สื่อไปทาง SEX หรืออนาจาร หรือผิดศีลธรรมอันดี
  4. ใช้ SERVER เป็นที่ส่งจดหมายขยะ SPAMMING MAIL ผู้ใช้บริการที่ทำการส่ง spam mail จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
  5. ไม่นำเสนอ ไม่เป็นสื่อกลาง หรืออ้างอิงไปถึงเว็บที่กล่าวร้าย เสียดสี ดูหมิ่นบุคคลอื่น กระทั่งองค์กรหรือสถาบัน ศาสนาหรือ ประเทศชาติ
  6. ไม่นำโปรแกรมหรือ SCRIPT ที่ทำงานบน SERVER จนมีผลทำให้ SERVER และ “ผู้ใช้บริการรายอื่น” ได้รับผลกระทบ
 3. ไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ ที่ใช้บริการไปเปิดเป็น Bit Server หรือ Bit Torrent ในรูปแบบต่างๆ
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินค่าบริการพื้นที่ให้กับผู้ให้บริการทันที นับจากวันที่ทำสัญญาหรือวันที่ผู้ให้บริการเปิดพื้นที่บน SERVER เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการ โดยชำระเป็นเงินสด หรือโอนผ่านธนาคารที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หากพ้นกำหนดแล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิ์จะปิดการใช้บริการบนพื้นที่อินเตอร์เน็ตทันที
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ E-MAIL สื่อสารข้อมูลอันเป็นการทำลายประเทศชาติ และเศรษฐกิจของประเทศ
 6. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำพื้นที่ใน SERVER ไปแบ่งเพื่อทำกิจการเช่าต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ หากผู้ใช้บริการได้นำพื้นที่ SERVER ที่ให้บริการไปจัดทำ หรือใช้สิ่งซึ่งเป็นข้อห้ามตามข้อจนถึงขั้นฟ้องศาลหรือต้องคดีใดๆ ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบร่วมด้วย และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญานี้โดยไม่ถือว่าผิดสัญญาแต่ประการใด
 7. การเผยแพร่ อีเมล์ และ ข้อมูลดิจิตัล อื่นๆ ของผู้ใช้บริการนั้นๆ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว
 8. การบริการนี้จะถูกยกเลิกต่อเมื่อมีการยินยอมยกเลิกสัญญากันระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการเท่านั้น
 9. หากผู้ใช้บริการใช้ BANDWIDTH TRAFFIC เกินกว่าที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการส่วนเกินนั้นคือ 1,000 บาท ต่อ 1 GB ที่ใช้เกิน
 10. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท เวิลด์ไซเบอร์เซอร์วิส จำกัด ในกรณีต่อไปนี้:-
  1. ผู้ใช้บริการจะไม่ขายผลิตภัณฑ์ใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือสิ่งใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน หรือวัสดุ อุปกรณ์อื่นใดของผู้หนึ่งผู้ใดผ่าน servers ของผู้ให้บริการ หรือสิ่งอันเป็นสิ่งทรงสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นการละเมิด หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ของผู้หนึ่งผู้ใดผ่าน servers ของผู้ให้บริการ
 11. หากผู้ให้บริการ ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ปรกติ ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบมูลเหตุนั้นๆ และ สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจ
 12. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อธุรกิจของผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในทุกกรณีอันเป็นผลเนื่องจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้บริการ อันรวมถึง การหยุดให้บริการชั่วคราวปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ การสื่อสารผิดพลาด กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ
 13. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่สมาชิกกระทำนั้นเป็นการผิดกฏระเบียบข้อบังคับหรือไม่
 14. ทาง บริษัท เวิลด์ไซเบอร์เซอร์วิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถติดต่อทางบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา