ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ

Memory
vCPUs
SSD Disk
Bandwidth
Static IP
OS Supported
Pre-Setup
C-1
300.00บาท รายเดือน
1GB
1 vCPU
25 GB
1 TB
Yes
CentOS,Ubuntu
FreeBSD,Fedora,Debian
Discourse,Django,Docker
Dokku,Ghost,GitLab,LAMP
LEMP,MongoDB,MySQL,NodeJS,PhpMyAmin,Ruby-on-Rails,WordPressC-2
700.00บาท รายเดือน
2GB
1 vCPU
50 GB
2 TB
Yes
CentOS,Ubuntu
FreeBSD,Fedora,Debian
Discourse,Django,Docker
Dokku,Ghost,GitLab,LAMP
LEMP,MongoDB,MySQL,NodeJS
PhpMyAmin,Ruby-on-Rails
WordPressC-3
1,100.00บาท รายเดือน
3GB
1 vCPU
60 GB
3 TB
Yes
CentOS,Ubuntu
FreeBSD,Fedora,Debian
Discourse,Django,Docker
Dokku,Ghost,GitLab,LAMP
LEMP,MongoDB,MySQL,NodeJS
PhpMyAmin,Ruby-on-Rails
WordPressC-4
1,500.00บาท รายเดือน
2GB
2 vCPU
60 GB
3 TB
Yes
CentOS,Ubuntu
FreeBSD,Fedora,Debian
Discourse,Django,Docker
Dokku,Ghost,GitLab,LAMP
LEMP,MongoDB,MySQL,NodeJS
PhpMyAmin,Ruby-on-Rails
WordPressC-5
1,800.00บาท รายเดือน
4GB
2 vCPU
80 GB
4 TB
Yes
CentOS,Ubuntu
FreeBSD,Fedora,Debian
Discourse,Django,Docker
Dokku,Ghost,GitLab,LAMP
LEMP,MongoDB,MySQL,NodeJS
PhpMyAmin,Ruby-on-Rails
WordPress